OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Obres

Rehabilitació de les façanes

Data d'inici
03/09/2012

Data de finalització
27/03/2013

Promotor
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Arquitecte
Albert Plà i Gisbert

Aparellador
Eloi Corbera Codina / Alejandro Moreno Duarte

Contractista
URCOTEX I.S.L.

Industrials
URCOTEX I.S.L.

En aquest projecte les façanes exteriors són el motiu de rehabilitació ja que amb el pas del temps alguns elements han sofert una certa degradació derivada de les accions del clima, intervals de pluges, calor i fred, la pol·lució, dipositació de partícules en suspensió de l’ambient, oxidació de l’armat interior de les mènsules de les cornises i l’envelliment més o menys natural dels materials.

Les patologies més importants es donen a les cornises i elements motllurats que han sigut motiu de despreniment, especialment la cornisa superior de remat de les façanes (Cornisa 3) i la cornisa de planta baixa (Cornisa 1), a més de la part de la Cornisa 4 que es trova en el mateix pla de façana del xamfrà. Cal afegir els despreniments petris de les motllures de pedra que formen els ampits, brancals i llindes de les obertures així com la fissuració generalitzada de les balaustrades.