OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Ajuts Rehabilitació S-O Besòs

28/07/2020

El passat 26 de juny es feia pública (a través del DOGC núm. 8163 de 26/06/2020) la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 per al conjunt urbà de Sud-oest del Besòs (districte de Sant Martí). Una subvenció que, enguany, ve dotada amb 1.461.550€.

Aquest és un conveni específic signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona, l'Associació de Veïns de Besòs i amb l'assistència de la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori, en el qual i entre d'altres s'estableix que els habitatges d'aquest àmbit es podran acollir als ajuts establerts al decret 274/2006, de 20 de juny, pel qual s'estableixen ajuts a la rehabilitació de grups d'habitatges de promoció pública a la ciutat de Barcelona.
 

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535 de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions i es concedeixen per concurrència no competitiva. 

Quantia de les subvencions

La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà del 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals d'acord amb el decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública i el 15% restant, fins a arribar al 100%, l'aportaran els veïns.
 

Pressupost protegible

El pressupost protegible estarà integrat pel pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs (i mesures cautelars executades) i els costos de redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici i el Certificat Energètic, així com pels impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors, tal com estableix l'article 12.1 de les bases reguladores aprovades per la Junta General el 17/12/2009 (DOGC núm. 5535 de 29.12.2009). Seran protegibles totes aquelles obres incloses en el projecte d'obres aprovat per les respectives comunitats de propietaris i incloses en el conveni de finançament signat amb l'entitat col·laboradora del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i les respectives comunitats de propietaris.

Per a totes aquelles persones interessades, recordeu que el termini per a sol·licitar-los va
començar aquest passat 27 de juny i finalitza el proper 31 de desembre de 2020.

I també, i per tal d'aclarir qualsevol dubte, podeu entrar a la pàgina web del Consorci d'Habitatge de Barcelona  (http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/home.html).