OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Creació del Fons Nacional d'Eficiència Energètica

13/06/2014

El Consell de Ministres del passat divendres 6 de juny, ha posat en marxa el Pla de Mesures per al Creixement, la Competitivitat i l'Eficiència, que recull, d'una manera organitzada i analítica, una sèrie de mesures dirigides a emprendre i desenvolupar una estratègia conjunta per al segon semestre del 2014, però d'ampli abast temporal.

Entre altres mesures, aquest Pla recull la creació d'un Fons Nacional de l'Eficiència Energètica (FNEE). Aquest fons, estarà dotat de fins a 350 milions d'euros anuals procedents dels Fons Estructurals Europeus corresponents a l'Administració General de l'Estat, que aportarà el 35% de la dotació, procedint la resta de les liquidacions derivades del sistema d'obligacions, dels ingressos derivats de les subhastes de drets d'emissió i de les consignacions pressupostàries que, si s'escau, s'efectuïn.

Cofinançarà inversions d'eficiència energètica en edificació, transport, indústria, serveis i sector agrícola. Està prevista l'aprovació dels següents plans:

 1. Pla d'Estalvi d'Energia i reducció d'emissions en l'Edificació per a la rehabilitació energètica d'edificis del sector residencial i terciari (hotels, centres del Sistema Nacional de Salut, comerç minorista, etc.)
 2. Pla per a la millora de la tecnologia d'equips i processos industrials.
 3. Pla per a la millora de l'ús eficient dels mitjans de transport i canvi modal de persones i mercaderies cap a modes més eficients.
 4. Pla per a la millora de l'eficiència energètica en les explotacions agràries i de maquinària agrícola.

D'especial interès és l'esmentat:  Pla d'Estalvi d'Energia i reducció d'emissions en l'Edificació. El FNEE destinarà la major part dels recursos a cofinançar actuacions d'eficiència energètica en edificis d'ús residencial i no residencial (hotels, centres del Sistema Nacional de Salut, comerç minorista, etc.). El Pla mobilitzarà una inversió total anual estimada de 892 milions d'euros.

Les comunitats autònomes han de portar a terme actuacions complementàries destinant al voltant de 133m € anuals dels seus fons FEDER a actuacions d'estalvi energètic en edificació.

El pla inclourà, entre altres, les següents actuacions:


 • Rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis existents.
 • Renovació de façanes i / o cobertes en edificis d'habitatges.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal · lacions tèrmiques dels edificis existents.
 • Renovació de sales de calderes.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal · lacions d'il · luminació interior dels edificis existents.
 • Rehabilitació d'edificis existents amb alta qualificació energètica.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal · lacions de fred comercial existents.
 • Renovació de generadors de fred industrial i terciari.
 • Millora de l'eficiència energètica en les instal · lacions d'ascensors i altres sistemes de transport existents.
 • Implantació de sistemes intel · ligents en l'edificació existent.
 • Millora de l'eficiència energètica dels Centres de Processos de Dades existents.
 • Millora de l'eficiència energètica en instal·lacions elèctriques d'edificis existents.


El Pla es complementa amb els 200 milions d'euros que el Pla d'Habitatge 2013-2016 destinarà a actuacions de rehabilitació edificatòria per a l'eficiència energètica.