OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis a Barcelona - 2015

10/12/2014

Prorrogada la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a l’any 2015

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha prorrogat el termini d’inscripció de sol•licituds d’ajuts a la rehabilitació arquitectònica per a l’any 2015 per no frenar les expectatives i  l’ interès generat amb la convocatòria actualment oberta, ja que els processos previs per part de les comunitats de veïns fins arribar a tramitar la sol•licitud per fer les obres de millora són llargs.

En els mesos d’octubre i novembre s’han presentat 162 expedients, el que ens indica un augment creixent de l’activitat que esperem es consolidi durant el proper any. Aquesta prorroga ens permetrà seguir amb el ritme ascendent de peticions d’informació i sol·licituds i donar resposta a les expectatives generades.

Al finalitzar la convocatòria actual el proper 31 de desembre, les comunitats de propietaris podran seguir fent la sol·licitud d’inscripció de les obres que volen realitzar.

La convocatòria estarà oberta fins el 31 de desembre de 2015 i està dotada amb un import de 6,5M€ aportats per l’Ajuntament de Barcelona i gestionats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que s`ampliarà amb el sobrant de la convocatòria del 2014 un cop aprovats els pressupostos.

Les condicions pel que fa a les quanties de les subvencions, la documentació i demés condicions tècniques són les mateixes que les de la convocatòria 2014, en la que destacaven, com a novetats: la simplificació dels tràmits administratius,  la unificació i augment dels percentatges dels ajuts i la  introducció de nous elements de renaturalizació i nous usos dels espais (cobertes verdes i enjardinaments dels terrats). 

Obres que s’hi poden acollir: totes aquelles que afectin l’edifici:
En resum les línies de subvenció són les següents:

Programa Percentatge subvenció Topall per actuació
Eficiència energètica 50% 60.000€
Accessibilitat 50% 60.000€
Patologies Estructurals 50% Sense Topall
Elements comuns 25% 60.000€
 

Lloc on es poden sol·licitar: Xarxa d’Oficines de l’Habitatge (www.consorcihabitatgebcn.cat)

Per a més informació, es pot consultar:
www.bcn.cat/habitatge 
www.consorcihabitatgebcn.cat