Visita guiada gratuïta al mercat de Sant Antoni

El dijous 19 de juny a les 16:30 hores, hem organitzat una visita guiada a les obres de rehabilitació que s’estan realitzant al Mercat de Sant Antoni. Podeu veure les característiques d’aquesta rehabilitació a l’apartat d’Obres de la nostre web.

Les obres de rehabilitació

Les obres de remodelació permetran a part de la transformació arquitectònica de l’edifici històric, dotar-lo de noves instal·lacions logístiques, serveis i d’una configuració comercial que ampliarà les especialitats actuals.

L’actuació va començar amb la construcció en 2009 de dos mercats provisionals a la ronda Sant Antoni, entre Urgell i Casanova, on s’ubiquen les parades dels mercats de fresc i encants, així com una marquesina de cobriment provisional pel mercat dominical al carrer Urgell.

El procés de remodelació suposa importants reptes tècnics, entre els quals cal destacar la integració dels processos de control arqueològic (per la presència de l’antic Baluard de la ciutat), l’estintolament de l’edifici modernista mitjançant una llosa postesada de més de 10.000 m2, i l’execució de les quatre plantes soterrades mitjançant sistema descendent.

Actualment, s’està executant la Fase 3, consistent en l’execució de l’estructura sota rasant. S’està construint la llosa de formigó a nivell de carrer que ha de permetre l’excavació i posterior execució de les 4 noves plantes soterrades que tindrà el futur mercat. Aquesta Fase es perllongarà fins a mitjans de 2015.

 Visita guiada mercat Sant Antoni

INFORMACIÓ IMPORTANT

La visita guiada ademtrà un màxim de 25 assistents i serà gratuïta. La petció d’inscripció cal fer-la abans del 17 de juny, al mail info@obrabcn.cat.

Cal fer constar el nom, professió, DNI, telèfon i mail. Es respectarà l’ordre d’inscripció i es comunicarà als assistents la seva admissió.