Fachadas ventiladas blog OBRA

Rehabilitació de façanes, quines opcions tenim?

La rehabilitació de façanes és una necessitat periòdica que necessitem en la gran majoria dels edificis. Fins fa pocs anys, les opcions que hi havia eren 2:

  • La reparació dels enfoscats mitjançant morters de ciment, per posteriorment pintar la façana cada cert temps.
  • Aplicació d’enfoscats de tipus monocapa (una solució tècnicament més avançada).

Però d’uns anys ençà, hi ha noves solucions que estan substituint aquestes dues opcions. Es tracta de nous sistemes dotats d’aïllament tèrmic. Perquè a banda dels criteris estètics, la tendència actual en rehabilitació de façanes és donar especial importància a les solucions tècniques que permeten l’estalvi energètic i econòmic, així com un menor o pràcticament nul manteniment. Així, el que s’està exigint actualment a les façanes és:

  • Unes millors característiques d’aïllament tèrmic i acústic de la façana, disminuint els consums energètics per climatització
  • Que tinguin un període de vida útil més llarg, dels 8-10 que dura una façana tradicional abans de necessitar manteniment a períodes de 50 anys sense necessitat de cap manteniment.

Parlem doncs d’avenços que suposen grans avantatges i grans estalvis. Veiem una mica més a fons quines són les 4 opcions quan pensem en la rehabilitació de façanes.

Les 4 opcions per a la rehabilitació de façanes

  •  1. Sistema d’enfoscat mitjançant morter de ciment

Rehabilitació de Façanes - OBRA BarcelonaEs tracta del sistema de revestiments de morter més dur i resistent, i per aquest motiu és el més utilitzant (és l’acabat habitual en façanes d’habitatges de baix pressupost i pràcticament a totes les mitgeres). Però té alguns aspectes negatius: és molt rígid i s’esquerda amb facilitat, i estèticament és pobre. Pel que fa a les seves característiques higrotèrmiques, tampoc és un sistema recomanable: el morter de ciment és impermeable al vapor d’aigua, que juntament amb la falta d’aïllament exterior sol provocar condensacions interiors amb les importants conseqüències que això pot suposar pels ocupants de l’edifici.
És el que requereix menor inversió inicial, però és el que necessita un major manteniment.

Rehabilitació de Façanes - OBRA Barcelona

  • 2. Sistema d’enfoscat monocapa

Consisteix en l’aplicació d’un morter predosificat industrialment, compost per ciment, additius, àrids i fibres. El en moment d’utilitzar-lo només s’ha de barrejar amb aigua i amassar-lo, estenent-lo sobre les partes de tancament en una capa d’uns 15mm d’espessor. Tot i que a diferència del morter de ciment aquest si que té interessants propietats impermeables i transpirables que contribueixen al bon comportament higrotèrmic, no suposa cap millora a nivell d’aïllament tèrmic ni acústic. És el segon sistema més econòmic, i el seu preu el determina la complexitat de la geometria de l’edifici i els metres quadrats. Ofereix una ampla gamma de colors i textures, així que estèticament és millor que el morter de ciment.

Rehabilitació de Façanes - OBRA Barcelona

  • 3. Sistema Sate / Etics

El sistema sate (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) o etics (en inglés External Thermal Insulation Composite Systems) consisteix en la col·locació a la cara externa de les façanes de planxes d’aïllament tèrmic adherides al mur. L’aïllant es protegeix amb revestiment constituït per una o diverses capes de protecció, que s’apliquen directament sobre el panell aïllant.
Sobre la capa base s’aplica un revestiment decoratiu de color i impermeable a l’aigua, alhora que transpirable. El cost d’aquest sistema ve molt determinat pels acabats a utilitzar, però és més car que els 2 sistemes anteriors. Això si, en aquest cas veiem un important estalvi energètic del 70%. La relació qualitat/preu d’aquest sistema és bona.

Rehabilitació de Façanes - OBRA Barcelona

  • 4. Façanes ventilades

Rehabilitació de Façanes - OBRA BarcelonaEn aquest cas es tracta d’un sistema constructiu de tancament exterior constituït per una fulla interior, una capa aïllant i una fulla exterior no estanca. Aquesta és, de manera resumida, la composició de les façanes ventilades. Aquest tipus de façanes permet qualsevol tipus d’acabat durador, de gran qualitat i amb excel·lents prestacions tèrmiques i acústiques. A l’estiu, la calor escalfa la capa exterior creant un efecte convectiu que fa circular l’aire a l’interior de la càmera: fa efecte xemeneia, desplaçant l’aire calent amunt i renovant-lo per aire més fred. A l’hivern es comporta amb un efecte invers, i no deixa que la calor interior s’escapi a l’exterior.
Si bé és cert que la inversió inicial és important, l’anàlisi de la inversió a mig termini confirma la seva absoluta competitivitat respecte els altres sistemes d’enfoscats tradicionals o monocapa.

Rehabilitació de Façanes - OBRA Barcelona