Decret sobre rehabilitació

Què permetrà el nou decret sobre rehabilitació aprovat pel govern?

A principis del mes passat el Govern va aprovar un nou decret sobre rehabilitació que regula el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de l’edifici, que serà obligatori per als propietaris d’edificis d’habitatges.

L’objectiu és poder disposar d’un marc normatiu que faciliti la inspecció tècnica dels edificis sobretot en el sentit de garantir-ne la seguretat, i així ho va destacar Francesc Homs, portaveu del Govern i conseller de la Presidència. Coneguem una mica més a fons aquest decret sobre rehabilitació.

Què permetrà el nou decret sobre rehabilitació?

Decret sobre rehabilitacióEl nou decret sobre rehabilitació permetrà, en primer lloc, dotar els propietaris d’edificis d’uns informes tècnics sobre l’estat dels immobles, que facilitaran la planificació de revisions tècniques i l’adopció d’acords i provisions de fons per a obres de rehabilitació. Així mateix, un dels objectius és evitar possibles defectes dels edificis en un futur, emetent recomanacions per al correcte manteniment i conservació dels habitatges. Finalment, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones, aquest decret també permetrà denegar el certificat d’aptitud, d’acord amb la nova tipologia de deficiències que s’hi estableixen.

Què regula?

Entre altres aspectes, el decret regula el manual de l’habitatge, que proporciona a propietaris i llogaters informació detallada sobre l’estat dels immobles, per tal de poder planificar revisions i evitar possibles deficiències futures. Així mateix, també garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut de totes les inspeccions que es realitzin.

La norma també estableix com han de ser els informes de la ITE, els terminis  en què s’ha de passar, la qualificació de les deficiències i els òrgans competents per atorgar el certificat d’aptitud  de l’edifici.

Terminis per passar la Inspecció Tècnica d’Edificis

Aquesta taula indica els terminis per passar la inspecció ITE segons el tipus d’edifici i la seva antiguitat:

Antiguitat edifici plurifamiliar

Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960
Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971
Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971
L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Decret sobre rehabilitació

Antiguitat edifici unifamiliar

Termini per passar inspecció ITE

Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Si voleu més informació del decret sobre rehabilitació, podeu consultar la nostra web.