Impost sobre els habitatges buits

Nou impost sobre els habitatges buits

El passat mes de juliol el Govern de la Generalitat va publicar al DOGC un nou impost: l’impost sobre els habitatges buits. Es tracta d’un impost aplicable a tot el territori català, la gestió, inspecció i recaudació del qual es competència de l’Agència Tributaria de Catalunya.

Habitatges buits: detalls del nou impost

Han de pagar aquest impost aquells propietaris que disposin d’un habitatge en desocupació per més de 2 any si sense una causa justificada, pel fet d’afectar a la funció social de la propietat a l’habitatge.

Precisions

  • S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol, com el d’arrendament, que habilita l’ocupació i es justifica documentalment.
  • El còmput del perióde de 2 anys s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ser ocupada.
  • En el cas dels edificis nous, es considera un habitatge ocupat a partir de 3 mesos des de la data del certificat final d’obra.
  • Si l’habitatge s’ocupa com a mínim 6 mesos continuats, s’interromp el còmput de dos anys.

Subjecte passiu

  • Persones jurídiques propietaries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de 2 anys (no afecta els particulars)

Exempcions

  • Entitats inscrites en el registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya
  • Habitatges destinats a usos regulars per la legislació turística
  • Habitatges ubicats en zones d’escassa demanda acreditada

Base imponible

L’impost es determina en funció dels metres quatrats dels habitatges buits

Impost sobre els habitatges buits

El nou text sobre l’impost sobre habitatges buits preveu mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de manca d’habitatge, per evitar la pobresa energètica, lligada a la siutació d’exclusió habitacional, i per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació d’habitatge assequible.