habitatge dret com una casa

L’habitatge: un dret com una casa

L’habitatge s’ha convertit en els últims anys en un tema prioritari per l’Ajuntament de Barcelona. La situació d’emergència habitacional ha impulsat la creació de nous projectes que segueixen un eix molt clar: l’habitatge és un dret fonamental.

Fer l’habitatge més accessible

Des de l’Ajuntament s’han posat en marxa algunes mesures com la promoció de nous habitatges de lloguer públic, la mobilització d’habitatges buits i en mans de grans tenidors o el foment de les campanyes de sensibilització que busquen fer un canvi de percepció: l’habitatge no és un bé d’inversió, és un bé de primera necessitat.

Les principals mesures per combatre aquesta situació van enfocades a millorar i ampliar l’oferta de lloguer social de la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament promou accions per fer el lloguer social més atractiu als propietaris i així incrementar la borsa d’habitatges. Si vols informar-te pots fer-ho a partir de la nova web de l’habitatge o a les Jornades sobre el futur de l’habitatge a Barcelona que es celebraran els dies 24 i 25 d’octubre.

Regular el lloguer de l’habitatge

L’Ajuntament de Barcelona, ofereix als propietaris d’habitatges buits acollir-se a un programa de lloguer públic amb diversos avantatges pels arrendataris, i que suposa una gran esperança per aquelles famílies que no puguin costejar-se un lloguer. L’Ajuntament s’encarrega de buscar l’inquilí i s’ocupa de que pagui la seva mensualitat, a més també envia una quantitat de diners fixada per acostar-se al preu de lloguer de mercat. A més, el pla també ofereix avantatges fiscals pels propietaris ja que aquests habitatges tindran una rebaixa del 50% de l’IBI.

Qualsevol habitatge situat a Barcelona que estigui desocupat i no requereixi de rehabilitació arquitectònica pot acollir-se a aquest programa. En cas que les reformes siguin necessàries el programa inclou un seguit d’ajudes a la rehabilitació arquitectònica . El 20% del cost total serà sufragat per part de l’Ajuntament i el 80% restant el propietari l’anirà retornant mensualment descomptant-lo de la renda.

habitatge ajudes rehabilitació

Quan un habitatge es sumi a aquest programa s’inclourà dins la bossa d’habitatge públic i lloguer jove. Aquelles persones amb problemes per pagar el lloguer pagaran una quantitat aproximada de 300€ mensuals, sempre que aquesta xifra no superi el 30% de la seva renda. Els objectius d’aquestes mesures són, d’una banda animar als propietaris d’habitatges buits a llogar-los per aconseguir els avantatges que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.

habitatge lloguer públic

D’altra banda, s’espera ampliar la oferta de lloguer públic que permeti accedir al dret de l’habitatge a moltes més famílies barcelonines.