Guia pràctica i consells per a l’estalvi

Barcelona ha experimentat, en els darrers anys, canvis urbanístics que han afavorit les seves característiques de ciutat compacta i diversa. Tanmateix, el gruix del parc d’edificis en té una edat que supera els seixanta anys, i els estudis prospectius preveuen que l’envelliment en continuarà a causa de l’estancament del sector de nova construcció.

En aquest context, l’Ajuntament vol posar l’èmfasi en les actuacions de rehabilitació a fi de garantir la seguretat, habitabilitat, accessibilitat i qualitat dels serveis bàsics per a tots els edificis, cosa que també incidirà de forma positiva en la qualitat de vida dels ciutadans.

Les polítiques actives en l’àmbit d’estalvi i l’ús eficient dels recursos energètics constitueixen, per tant, un element clau per a reduir el consum, potenciar un desenvolupament més sostenible i, alhora, promoure el sector de la rehabilitació com una estratègia més en el procés de recuperació econòmica de la ciutat.

Per això s’ha creat la guia pràctica i de consells per a l’estalvi “El manteniment integral dels edificis d’habitatges”, que podeu trobar aquí.

El manteniment integral dels edificis d'habitatges

En què pot ajudar aquesta guia?

- A millorar la qualitat dels serveis prestats a la comunitat per les empreses  subministradores i de gestió i manteniment.

- A tenir més coneixement i informació sobre com contractar els serveis de  gestió i manteniment.

- A conèixer els requeriments legals pel que fa al manteniment de les  instal·lacions i serveis d’un edifici.

- A optimitzar la gestió i resolució dels problemes habituals, o fins i tot a evitar-los.

- A millorar la transparència i la bona administració dels comptes relacionats  amb les instal·lacions, serveis d’infraestructures, i a actualitzar-los de forma periòdica.

- A reduir els costos d’explotació d’infraestructures, serveis i instal·lacions.

- A aconseguir subvencions i conèixer les diferents vies de finançament que existeixen per a les comunitats de propietaris

L’objectiu d’aquesta guia és, doncs, aportar dades, informació, consells i bones pràctiques als ciutadans i responsables de la gestió i explotació dels edificis perquè millorin els procediments i les tecnologies amb què compten actualment.

Estructura de la guia

S’estructura en 3 blocs diferenciats:

- Bloc 1: Edificis i manteniment. Reflexió genèrica sobre el funcionament dels edificis, així com sobre les diferents instal·lacions i equips que donen servei a les perosones que hi vieun. Detall dels costos econòmics associats i els aspectes legals a tenir en compte durant la recepció, l’explotació i el manteniment de l’edifici.

- Bloc 2: Fitxes d’instal·lacions. Descripcions sobre les instal·lacions i serveis d’un edifici, consells pràctics per fer-ne un ús eficient.

- Bloc 3: Annexos. Recursos complementaris que poden ser útils per a ampliar conceptes o tenir més informació sobre el tema.