Conèixer casa nostra

Conèixer casa nostra – L’expert respon

Conèixer casa nostra és important, sobretot pel que fa a poder fer un bon ús i una conservació adequada de l’edifici. Els edificis es contrueixen per poder donar resposta a les nostres necessitats de la vida diària, i ens ofereixen confort davant les condicions ambientals de l’entorn. Tenir informació sobre les diferents parts de l’edifici, i tenir en compte la funció per a la qual han estat dissenyades i els seus materials ens serà molt beneficiós a l’hora de ralitzar el manteniment que necessita la nostra llar.

Diferents edificis, diferents problemes

Cada edifici, i cada època a la qual han estat construïts, tenen els seus punts forts i els seus punts febles.

Edificis tradicionals catalans

Aquest tipus d’edificacions solen estar contruïts amb parets de pedra gruixudes i amb sostres de fusta. Sovint presenten problemes de degradació dels sostres a causa d’atacs d’insectes xilòfags o a causa de la humitat, i tampoc són estranyes les esquerdes i deformacions a les parets.

Edificis construïts de mitjans del s.XIX a la postguerra

Conèixer casa nostraEn el cas d’aquests edificis, construïts amb parets de maó i sostres de fusta o ferro, els problemes més freqüents els trobem en el deteriorament dels sostres, tan per la degradació en el cas de la fusta, com per l’oxidació en el cas dels elements metàl·lics. Aquests edificis tenen parets de càrrega, que són les que suporten tot el pes de l’edifici. Són parets que solen tenir problemes quan s’hi fan modificacions (com eliminar una part de la paret per ampliar una estança).

Edificis des de la postguerra fins els anys 70

A partir de la postguerra, a banda de mantenir les tècniques anteriors, s’incorporen estructures de formigó (tant en pilars i jàsseres com en els sostres). Les diferentes tècniqeus conviuen en una època de gran activitat constructiva. Això no obstant, els edificis d’aquesta etapa són senzills i de baixa qualitat constructiva a causa dels migrats recursos econòmics.

Inicis dels anys 80: noves exigències normatives

L’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació a inicis dels anys 80 incorpora noves exigències, tant pel que fa als sistemes estructurals com als de confort i instal·lacions. Fins el moment, trobem edificis sense aïllament tèrmic i acústic, ja que no es consideraven una exigència normativa.

Conèixer casa nostra

Tot i aquesta millora, la manca de manteniment comporta greus problemes de conservació.

Els edificis i la normativa actual

Els edificis que es construeixen avui responen a una normativa molt més estricta en tots els sentits, però especialment és estricte en aspectes d’aïllament tèrmic i acústic. Així mateix, poc a poc les exigències es van augmentant, i els edificis vells també cal que vagin adaptant-se a les noves exigències. La rehabilitació energètica és una de les prioritats.