obres visades

Increment de les obres visades en el primer semestre del 2017

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) ha publicat recentment dades d’obres visades, on podem observar que aquestes han augmentat notablement en la primera meitat de l’any 2017, encara que el visat hagi deixat de ser obligatori.

Dades sobre les obres visades

Segons els resultats de Visat del CAATEEB, podem veure com durant el primer semestre d’aquest any, les obres visades van arribar a 6827, la qual cosa significa un increment d’un 11% respecte al mateix període de l’any anterior.

A més, les obres de construcció i de gran rehabilitació també han experimentat un creixement del 25% en aquest període de temps, el 75% de les quals l’aparellador ha estat l’encarregat de l’obra, tant com a projectista com a director d’obres, sense intervenció de cap altre tècnic. Cal ressaltar que no es veia un increment en aquest sector des dels inicis de la crisi.

Pel que fa a les direccions d’execució d’obra, així mateix s’incrementen un 25% per la recuperació de l’obra nova d’edificació. En un 73% de les obres de reforma i rehabilitació, a més, l’arquitecte tècnic ha estat qui ha actuat com a únic tècnic, fent ell mateix el projecte i dirigint l’obra.

D’altra banda, segons les dades del Col·legi, els treballs d’obra i seguretat també han augmentat en un 9% en relació amb el primer semestre de l’any anterior. Quant a l’obra nova, s’han visat 1.831 des de finals de juny del 2017, que representa un 25% més que el mateix període de l’any anterior.

Els treballs de seguretat i salut també han vist aquest augment, d’aquesta manera observem que el visat de Coordinacions de Seguretat i Salut ha crescut un 9% durant aquest mateix semestre.

obres visades

 SEGUIMENT UNITATS vs any anterior 1r semestre 2017      
 VISATS AL CAATEEB
 1r sem. 2017  %Desv  1r semestre 2016
 Projectes  3.027  4%  2.917
 Documentacions tècniques  1.322 15% 1.147
 DO + DEO  4.966  6%  4.700
 DEO  1.831  25%  1.460
 Estudi seguretat (ES)  276  24%  223
 Estudi bàsic de seguretat (EBS)  1.981  7%  1.487
 Coordinació de seguretat  4.240  9%  3.887
 Suman Treballs d’obra i seguretat  17.673  9%  16.181
 NOMBRE D’OBRES 2017 vs ANY ANTERIOR
 REAL 2017  1r sem. 2017  % desv.  1r sem. 2016
 NOMBRE D’OBRES 2017  6.827  11%  6.160
 Direccions tècnic únic 2017  4.966  6%  4.700
 DEO 2017  1.831  25%  1.460

Aquestes són les dades extretes del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, on podem veure en forma de taula més clarament els canvis.

Si voleu saber més informació sobre la rehabilitació arquitectònica, no dubteu a visitar la nostra secció del blog on parlem sobre aquest tema.